REGULAMIN SERWISU PLFOTO.COM

Data publikacji: 28.02.2021, 18:24:00

§ 1. Definicje i postanowienia ogólne

1. Plfoto.com jest serwisem poświęconym fotografii. Użytkownicy mają prawo do publikowania własnych prac oraz komentowania i oceniania prac innych użytkowników.

2. Niniejszy regulamin dotyczy serwisu dostępnego pod domeną Plfoto.com, zwanego dalej Serwisem. Regulamin dostępny jest na stronie www.plfoto.com/regulamin. Zmiany niniejszego regulaminu wchodzą w życie w terminie 14 dni od powiadomienia Użytkowników drogą elektroniczną o dokonanej zmianie. W terminie 14 dni od otrzymania zawiadomienia Użytkownikom przysługuje prawo odstąpienia od umowy z Administratorem.

3. Właścicielem i Administratorem Serwisu jest Marek Kozera Kozerus NIP 5130132814 REGON 121292581 z siedzibą w Kraków, (kod pocztowy: 31-534), przy ul. Masarska 13/24, zwany dalej Administratorem.

4. Warunkiem korzystania z Serwisu jest zaakceptowanie przez Użytkownika Regulaminu, podanie niezbędnych danych w procesie rejestracji oraz oświadczenie, że podane dane są zgodne z prawdą. Podanie danych jest konieczne do zakończenia procesu rejestracji. Użytkownikiem jest osoba, która założyła Konto w Serwisie.

5. Każdy z Użytkowników zakłada podczas procesu rejestracji Konto z przypisanym jednoznacznie z numerem identyfikacyjnym. Dodatkowymi atrybutami Konta są login oraz podpis użytkownika.

6. Użytkownik ma prawo do posiadania jednego konta w Serwisie. Osobom, wobec których zachodzą podejrzenia o posiadanie większej ilości kont, Administrator może je zablokować.

7. Podane przez Użytkownika dane są przetwarzane przez Administratora wyłącznie dla potrzeb Serwisu. Podane dane nie są przekazywane innym podmiotom. Użytkownikowi przysługuje prawo do wglądu, poprawiania i usunięcia przesłanych danych w każdym czasie.

9. Użytkownik wyraża zgodę na przejęcie wszelkich zobowiązań prawnych oraz kosztów sądowych, procesowych w wypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wobec Administratora wynikającymi z czynności dokonanych przez Użytkownika w Serwisie.

10. W trakcie użytkowania Serwisu na komputerze Użytkownika są zapisywane pliki cookie niezbędne do prawidłowego realizowania usługi przez Administratora.

 § 2. Zasady użytkowania

11. Użytkownik ma prawo do korzystania z Konta w dowolny sposób, lecz zgodny z zasadami użytkowania serwisu, prawem polskim, dobrymi obyczajami oraz normami społecznymi.

12. Użytkownik ma prawo do publikowania zdjęć w Serwisie, które są jego autorstwa oraz nie naruszają przepisów prawa polskiego, norm społecznych, uczuć religijnych, oraz dóbr osób trzecich, jak również praw innych użytkowników. Użytkownik publikując pracę oświadcza, że posiada pełne prawa autorskie do zdjęcia.

13. Użytkownik ma prawo do komentowania prac innych Użytkowników. Komentarze nie mogą naruszać prawa polskiego, norm społecznych, uczuć religijnych, wyrażać treści rasistowskich oraz naruszających dobra osób trzecich oraz innych Użytkowników. Zabronione są komentarze wulgarne, mające na celu obrażanie innych Użytkowników oraz komentarze o treściach prowokacyjnych.

14. Użytkownik ma prawo do oceniania prac innych użytkowników. Ocena jest szczególną formą komentarza. Użytkownik może oddać tylko jedną ocenę na daną pracę innego użytkownika. Zakazane jest wystawianie ocen odwetowych, zaniżonych i niezgodnych z wartością ocenianej pracy.

15. Zasady przyznawania praw publikowania prac, komentowania oraz oceniania regulowane są przez Zasady użytkowania Serwisu dostępne na stronach z FAQ.

16. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z korzystania z Konta. Administrator może usuwać Konta, których Użytkownicy zaprzestali użytkowania po uprzednim poinformowaniu ich drogą elektroniczną o zamiarze usunięcie nieużywanego Konta, z 14 dniowym wyprzedzeniem.

17. Użytkownik może skontaktować się z Administratorem wykorzystując do tego formularz podany na stronie kontakt, lub bezpośrednio na adres poczty elektronicznej admin@plfoto.com.

§ 3. Administrowanie Serwisem

19. Administrator ma prawo usuwać wszelkie treści opublikowane przez Użytkownika w Serwisie, które sąniezgodne z zasadami użytkowania serwisu, prawem polskim, dobrymi obyczajami oraz normami społecznymi. O usunięciu takich treści Administrator informuje Użytkownika drogą elektroniczną, podając uzasadnienie usunięcia treści. Od decyzji Administratora Użytkownikowi przysługuje wniosek do Administratora o ponowne rozpatrzenie sprawy.

20. Administrator może zablokować Konto Użytkownikowi w wypadku naruszenia przez Użytkownika zasad użytkowania serwisu, prawa polskiego, norm społecznych, dóbr osób trzecich oraz uczuć religijnych. O zablokowaniu konta Administrator informuje Użytkownika drogą elektroniczną, podając uzasadnienie zablokowania Konta. Od decyzji Administratora Użytkownikowi przysługuje wniosek do Administratora o ponowne rozpatrzenie sprawy

21. Plfoto.com jest serwisem moderowanym. Oznacza to, że Moderatorzy mogą decydować o usuwaniu prac Użytkownika z Serwisu. Od decyzji Moderatorów Użytkownikowi przysługuje odwołanie do Administracji Serwisu.

22. Moderatorami Serwisu są Użytkownicy uznani przez Administratora za osoby godne szczególnego zaufania.

23. Administrator dokłada starań w celu zapewnienia prawidłowego działania funkcji serwisu, zgodnie z Regulaminem i Polityką Prywatności.

Niniejszy regulamin obowiązuje od 29.11.2018.